Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 17/09/2021

Prokurora amata pretendentiem grūtības sagādā pārbaudījuma jautājumi krimināltiesībās un kriminālprocesuālajās tiesībās

Katru gadu prokuratūrā tiek rīkota prokurora amata pretendentu (turpmāk – pretendents) atlase, tās mērķis ir aizpildīt rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amata vakances. Personas, kuras vēlas kandidēt uz prokurora amatu, atlases procesā iesniedz pieteikumu un kārto vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums), kas notiek divās kārtās.

Pirmajā kārtā pretendentam jāizpilda tests, kurā iekļauti jautājumi par prokuratūras vietu un lomu tiesu varā, tās uzbūvi un amatiem, vispārīgi krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību, tai skaitā starptautiskās sadarbības, jautājumi. Tāpat testā iekļauti atsevišķi civiltiesību vispārīgi jautājumi, kā arī jautājumi par valsts vēsturi, loģikas, latviešu valodas gramatikas un interpunkcijas jautājumi. Atbildot kopumā uz 40 jautājumiem un iegūstot vismaz 30 punktus, pretendents tiek pielaists pārbaudījuma otrajai kārtai, kurā jāizvēlas biļete, kas sastāv no 3 jautājumiem (krimināltiesības, kriminālprocesa tiesības un cita tiesību nozare). Biļešu jautājumi ir publicēti prokuratūras mājaslapā.

Pēc veiksmīgas pārbaudījuma nokārtošanas seko papildu dokumentu un informācijas iegūšana un pārbaude, kā arī izvērtēšana Prokuroru atestācijas komisijā un stažēšanās līguma noslēgšana.

Šogad prokuratūra jau divas reizes ir izsludinājusi pieteikšanos prokurora amatam.

2021. gada 2. jūnijā noritēja pirmās izsludinātās pieteikšanās pretendentu atlases pārbaudījuma pirmā kārta. Tajā bija pieteikušies astoņdesmit deviņi pretendenti, taču uz pārbaudījuma pirmo kārtu ieradās septiņdesmit divi, no kuriem tikai desmit pretendenti veiksmīgi izpildīja testu un tika pielaisti pārbaudījuma otrajai kārtai. Šo pārbaudījumu sekmīgi nokārtoja septiņi pretendenti. Četri no viņiem jau ir uzsākuši stažēšanos prokurora amata pienākumu veikšanai kādā no rajona (pilsētas) prokuratūras struktūrvienībām, bet pārējie stažēšanos uzsāks tuvākajā laikā.

2021. gada 14. septembrī notika otrās izsludinātās pieteikšanās prokurora amatam pretendentu atlases pārbaudījuma pirmā kārta, kuras rezultāti ir vāji – no divdesmit sešiem pretendentiem, kuri izpildīja testu, tikai trīs pretendenti ieguva vismaz 30 punktus un tika pielaisti pārbaudījuma otrajai kārtai.

Uz jautājumiem, kas attiecas uz krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību, tai skaitā starptautiskās sadarbības, jomu un kopumā pārsniedz pusi no testa jautājumiem, pareizas atbildes sniegtas vidēji 55 procentos gadījumu. Tas ļauj izdarīt secinājumus, ka šo tiesību jomā, kas prokurora amata pienākumu veikšanai ir īpaši svarīgas, pretendentu zināšanas nav pietiekošas. Tajā pašā laikā pretendenti vidēji 71 procenta gadījumos snieguši pareizas atbildes uz jautājumiem par prokuratūru. Savukārt rādītājs pareizo atbilžu sniegšanā uz jautājumiem, kas attiecas uz civiltiesībām, valsts vēsturi, loģiku un latviešu valodas lietošanu, sastāda vidēji 66 procentus.

Turklāt šogad tika iedibināta jauna kārtība, kādā persona, kura nokārtojusi valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, viena gada laikā no diploma izsniegšanas datuma var pieteikties uz rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amata vietu ārpus nolikumā noteiktā sludinājuma publicēšanas un tikt atbrīvota no pārbaudījuma kārtošanas. Šo iespēju kopumā izmantojušas jau četras personas, no kurām divas uzsākušas stažēšanos prokurora amata pienākumu veikšanai rajona līmeņa prokuratūrā, bet divas stažēšanos uzsāks tuvākajā laikā.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ